Looptijd

De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot en met 29 februari 2024. 

Wie kan indienen?

Eén indiener dient de aanvraag in: 

 • Ofwel een lokaal bestuur (gemeentebesturen en OCMW’s); 
 • Ofwel een welzijns- en zorgorganisatie: een verzorgingsvoorziening of elke andere organisatie die in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid instaat voor de organisatie of uitvoering van zorg of die instaat voor de toekenning van rechten, met inbegrip van de ziekenfondsen en de zorgkassen; 
 • Ofwel een zorgraad van een eerstelijnszone. 

Daarenboven is de indiener een lokaal bestuur, een private rechtspersoon, een autonome verzorgingsinstelling of een autonoom gemeentebedrijf. 

Als indiener treed je op als penhouder van een netwerk van partners.  

Tot wanneer kan je indienen en hoe?

Voor maandag 8 november 2021 om 9u ’s morgens. 

Vul daarvoor het digitale invulformulier op deze website in, mét de nodige bijlagen. 

Voorwaarden

 • Je werkt samen met alle netwerkpartners in het project op basis van de definities, de visie en de bouwstenen in het inspiratiekader zorgzame buurten. 
 • Je stelt een netwerk samen op basis van een buurtanalyse en elke netwerkpartner bevestigt zijn deelname via het formulier netwerksamenstelling. Een lokaal bestuur is altijd een betrokken netwerkpartner. Daarnaast bevelen we aan om de zorgraad van de eerstelijnszone te betrekken in je netwerk. 
 • Je neemt deel aan intensieve begeleiding, kennisdeling en intervisie die de Koning Boudewijnstichting aanbiedt en coördineert. 
 • Je deelt informatie met het oog op kennisuitwisseling en intervisie (Koning Boudewijnstichting) en wetenschappelijk onderzoek (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). 
 • Je communiceert met de naam en de huisstijl die het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aanreikt. 

Beoordelingscriteria

Ingediende projecten worden beoordeeld op 5 criteria: 

 • Kwaliteit van het buurtprofiel en verantwoording van de keuze van de buurt vanuit het perspectief van het lokaal sociaal beleid 
 • Kwaliteit van de eerste veranderingstheorie als fundament voor zelfevaluatie en impactmeting 
 • Samenwerking in een netwerk 
 • Participatieve aanpak 
 • Realistische begroting en verduurzaming 

Ondersteuning

Subsidie  

De maximale subsidie bedraagt 50.000 euro per projectjaar. Je kan de subsidie besteden aan personeels- en/of werkingskosten.  

Je cofinanciert voor eenzelfde bedrag als de aangevraagde subsidie. Je kan de cofinanciering voorzien via een inbreng van eigen personeel, van eigen werkingsbudget of door externe financiering. Meerdere netwerkpartners kunnen ook samen voor deze cofinanciering zorgen (lokaal bestuur, welzijns- en zorgorganisaties of andere stakeholders).  

Begeleiding

Als je project geselecteerd wordt, kan je gedurende de looptijd van het project rekenen op intensieve begeleiding van een consortium van universiteiten, hogescholen en middenveldorganisaties, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting.  

Het gaat om begeleiding, intervisie en kennisdeling op verschillende vlakken: het opstellen van een buurtanalyse, de opmaak van een veranderingstheorie, het opstellen van een evaluatieblauwdruk, het kiezen van goede indicatoren, het communiceren met de buurt, enz. 

Aanpak Projectdossier

 1. Betrek je buurt en bouw een eerste netwerk van partners uit. 
   
 2. Stel, samen met je netwerk en de buurt, een buurtprofiel op.  
  Het buurtprofiel geeft al een eerste duidelijk beeld van de buurt door de belangrijkste informatie weer te geven omtrent het exacte werkingsgebied van het project, de bewoners, de woonomgeving en de aanwezige stakeholders. Wat zijn sterktes en wat zijn leemtes? Wat zijn de belangrijkste noden in deze buurt?
   
 3. Stel daarna een eerste veranderingstheorie op samen met de netwerkpartners en met betrokkenheid van de buurt. 
  Uit het buurtprofiel blijkt welke maatschappelijke uitdagingen, welke noden er zijn in de buurt. Bepaal samen met de netwerkpartners en met betrokkenheid van de buurt op welke noden en problemen je een antwoord wil bieden. Ga vervolgens na welke resultaten je wil bereiken in de buurt, welke verandering je op termijn wil teweeg brengen, rekening houdend met de drie luiken van een zorgzame buurt. 
   
 4. Stel een stakeholdersanalyse op zodat je actief nagaat welke stakeholders je wil informeren, wie je wil consulteren, met wie je wil cocreëren en met welke stakeholders je samen beslissingen wil nemen. Ga na, op basis van je veranderingstheorie, of je alle noodzakelijke stakeholders in je netwerk hebt, gelet op de noden en problemen die je wil aanpakken. 
   
 5. Werk je projectdossier verder uit. 
  1. Motiveer je participatieve aanpak. Geef aan hoe je de buurtbewoners tot nu toe betrokken hebt in het proces en hoe je hen zal blijven betrekken. Geef daarbij ook aan op welke manier je zal werken aan ontmoeting op weg naar “het kleine helpen”. 
  2. Stel een realistische begroting op en geef aan op welke manier je de resultaten van het project zal verduurzamen
    
 6. Dien je aanvraag in via het digitale formulier op deze site mét de juiste bijlagen voor maandag 8 november 2021 om 9u ’s morgens. 

Bekijk ook zeker de acht bouwstenen van een zorgzame buurt: een waardevol kader om te werken aan een zorgzame buurt. 

 • De uitgebreide informatie vind je in de projectoproep
 • In het inspiratiekader vind je meer informatie, tips en links die je kunnen helpen bij het opstellen van een buurtprofiel en veranderingstheorie.