Indiener

OCMW & gemeente Zoersel

Buurt

Leefkern van de deelgemeente Zoersel (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Er zijn heel wat kansen om de leefgemeenschap van de deelgemeente Zoersel verder uit te bouwen als zorgzame buurt: de recente bouw van 10 zorgwoningen en een ontmoetingsruimte voor de buurt, het voorstel van de buurt om daarnaast een ontmoetingsplek in te richten, de start van Hoplr, DenkmeeZoersel en een burgerpanel, de invoering van wijkbudgetten en de eerdere ervaringen met een buurtzorgnetwerk.

De uitdaging hierbij is om van dit alles met betrokkenheid van alle actoren (inwoners, verenigingen, scholen, voorzieningen,...) één geïntegreerd geheel te maken. Met het project willen we, op maat van de buurt en rekening houdend met haar eigenheid, door het aanspreken en versterken van aanwezige krachten, de sociale cohesie doen toenemen, de intergenerationele samenwerking verbreden, noden van mensen met een zorgnood/hulpvraag beter detecteren, een sterk netwerk van informele zorg (het kleine helpen) creëren, mensen met een zorgnood volwaardiger deel laten uitmaken van de buurt en mensen voor wie dit nodig is beter toeleiden naar professionele hulp.

Om dit te realiseren creëren we meer mogelijkheden tot ontmoeting, o.m. door ruimer gebruik van infrastructuur, ontmoetingsgericht inrichten van publiek domein en organisatie van activiteiten. Een buurtcoach wordt de sleutelfiguur om mensen en organisaties bij mekaar te brengen en aan te spreken op hun inherente sterktes. Vrijwilligers in de buurt worden geappelleerd om noden te detecteren en te signaleren. Om vereenzaming tegen te gaan, maken we een lokale vertaling van het project Fred en Frieda.

Contactgegevens

Janne Verstrepen 
Afdelingshoofd mens en welzijn
janne.verstrepen@zoersel.be