Wanneer spreek je van een buurt?

Op een buurt kunnen we geen vaste regio kleven. Het is een gebied - een wijk, parochie, dorp, gehucht of deelgemeente – dat bewoners ervaren als hun directe leefomgeving waarmee ze een binding hebben. Een buurt is herkenbaar voor iedereen. In een buurt voelen mensen zich verbonden. Er is geen eenduidige definitie van wat een buurt precies is of zou moeten zijn. Buurten vertonen een minimale fysieke en sociale samenhang, klein genoeg om elkaar persoonlijk te leren kennen, groot genoeg om voldoende zelforganiserend vermogen te ontwikkelen. De afbakening houdt rekening met fysieke grenzen, vroegere (deel) gemeenten, statistische sectoren … Daarbinnen geldt de subjectieve beleving van wat mensen spontaan ‘hun buurt’ noemen: een gebied dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren en als dusdanig benoemd wordt. Elke buurt is anders, soms slechts een paar straten groot, soms een volledige gemeente, in uitzonderlijke gevallen zelfs uit meerdere gemeenten.

Kan je als VZW of organisatie slechts eenmaal indienen of mag je voor meerdere projecten een aanvraag doen?

Eén initiatiefnemer/organisatie kan meerdere projecten indienen. Hierbij is het wel van belang om een aantal elementen in overweging te nemen:

 • Voor elk project is er een gelijke cofinanciering nodig als het bedrag dat je opvraagt als subsidie.
 • Elk project is verschillend. We vragen immers om bij de projectaanvraag een buurtprofiel in te dienen (start van een uitgebreide buurtanalyse), om een stakeholderanalyse in te dienen (welke stakeholders zijn er in de buurt en wie wordt op welke manier betrokken), een veranderingstheorie in te dienen (welke impact wil het project bereiken op lange termijn) en dat in volledige participatie met de buurt. Het is de buurt die samen met het netwerk van stakeholders bepaalt op welke noden/problemen er prioritair moet worden ingezet.
 • Een projectaanvraag wordt ingediend samen met een netwerk van partners. Dat netwerk zal verschillen van buurt tot buurt; het is ook afhankelijk van de buurtanalyse en van de noden waarop de buurt prioritair wil inzetten. (Bv: als er in een buurt veel jongeren zijn en de buurt kiest ervoor om in te zetten op (bv.) het verbeteren van het mentaal welzijn van jongeren, dan is het misschien ook wel aangeraden om bv. de jeugdraad, het jeugdwerk, culturele, socio-culturele verenigingen, sportverenigingen, jeugdhuis, enz… te betrekken. Daarnaast kan een buurt bijvoorbeeld ook nog de nadruk leggen op andere prioriteiten, zoals eenzaamheid bij ouderen in de buurt verlagen en mantelzorgers beter ondersteunen.
 • Een lokaal bestuur is altijd een betrokken partner.

Meerdere projectaanvragen indienen, is dus mogelijk, maar gelet op bovenstaande zal elk project wel een andere aanpak vragen en ook tijd en energie kosten. Bij de selectie houden we rekening met een goede spreiding van de verschillende projecten over heel Vlaanderen en een spreiding centrumstad en andere. Projecten met een overlappend werkingsgebied (qua buurt) kunnen niet worden goedgekeurd.

Kan een sociale huisvestingsmaatschappij indiener zijn van het project?

Nee, sociale huisvestingsmaatschappijen zelf kunnen geen indiener zijn. Maar, een indiener dient steeds een projectaanvraag in samen met een netwerk. Een lokaal bestuur is altijd een betrokken netwerkpartner. Het is dus perfect mogelijk dat een lokaal bestuur een projectaanvraag indient en dat (onder meer) de huisvestingsmaatschappij een netwerkpartner is. De middelen worden toegekend aan de indiener; op welke manier deze verdeeld worden in het netwerk zal blijken uit de duidelijke begroting die bij de projectaanvraag wordt ingediend.

Kan een lokaal dienstencentrum indiener zijn van het project?

Ja, als lokaal dienstencentrum kan je een projectaanvraag indienen. Zoals hierboven reeds vermeld werd, moet je steeds samenwerken in een netwerk waarbij het lokaal bestuur altijd een betrokken partner is.

Welke stakeholders kan je betrekken bij je zorgzame buurt?

Een van de voorwaarden om de projectsubsidie aan te vragen, is dat het lokaal bestuur mee aan boord is. Daarnaast kan je ook ten rade gaan bij bijvoorbeeld de eerstelijnszone in je buurt.
Je kan ook via www.socialekaart.be gaan zoeken naar welzijns- en zorgorganisaties (en andere organisaties) in de buurt die het project mee willen trekken. Terwijl je - samen met de buurt - een buurtanalyse aan het doen bent, zal ook al blijken wat de prioriteiten zijn waarop je zou kunnen inzetten. Afhankelijk van de prioriteiten waarop je wil inzetten, doe je best ook nog eens een check: heb ik iedereen in mijn netwerk die ik nodig heb? (Stel dat je wil inzetten op jongeren: heb je dan bvb ook de jeugdadviesraad betrokken, het jeugdwerk, enz…)
Betrek zeker van bij de start de inwoners van een buurt zodat jouw zorgzame buurtproject van in het begin gedragen wordt door de buurt en zodat de buurt ook mee het eigenaarschap opneemt van het project. Enkel op deze manier zal je je zorgzame buurt kunnen verduurzamen na twee jaar. Mogelijk zijn er ook inwoners van de wijk die dit samen met het lokaal bestuur en met de netwerkpartners willen trekken. Ga dus zeker ook op zoek naar de “krachten en talenten” die er in de buurt zijn en neem die mee. Voor dit laatste verwijzen we graag naar het 8-functie-kader in het inspiratiekader. Daarnaast kan het Buurtpensioen in Neder-Over-Heembeek ook inspirerend zijn.

Hoe gedetailleerd moet de buurtanalyse reeds uitgevoerd zijn?

Het formulier ‘buurtprofiel’, dat terug te vinden is op de website, kan gebruikt worden als sjabloon voor de kwantitatieve gegevens. Hierbij worden expliciet de belangrijkste indicatoren vermeld.
We verwachten dat je deze kwantitatieve gegevens aanvult met kwalitatieve gegevens die je kan halen uit buurtbevraging. Dit kan – voor de projectaanvraag – bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal gesprekstafels. Belangrijk hierbij is, dat je kan aantonen dat de buurtbewoners hierbij van bij de start betrokken zijn (en hoe). De blik op de buurt, de meningen, de prioriteiten die de buurt zelf naar voor schuiven, vormen een belangrijke aanvulling op de kwantitatieve gegevens die je in kaart brengt.
Een belangrijk punt is dat er een duidelijke link moet zijn tussen het buurtprofiel (kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) en de lange termijndoelstellingen die de buurt wil bereiken. Deze link moet specifiek vermeld worden in jullie veranderingstheorie. Bijgevolg kan de veranderingstheorie niet los staan van het buurtprofiel.

Hoe gedetailleerd moet de ingediende begroting zijn?

We vragen om een realistische projectbegroting in te dienen zodat duidelijk is op welke manier je de middelen wil inzetten.
Je kan maximum 50.000 euro subsidie vragen per projectjaar. We vragen een cofinanciering van eenzelfde bedrag. Dus: als je 35.000 euro subsidie zou vragen per projectjaar, vragen we om zelf ook 35.000 euro per projectjaar in te leggen.
Dat kan zowel via personeel als budget. De middelen van de cofinanciering kunnen ingelegd worden door de indiener, door enkele partners van het netwerk, door de eerstelijnszone, enz. Hierbij is het van belang dat reeds uit de ingediende begroting blijkt wie, wat zal inleggen: welke organisatie(s) zorgen voor welke inbreng en op welke manier wordt deze ingebracht (middelen, VTE)?

Wij zijn reeds van start gegaan met een zorgzaam buurt project, kunnen we alsnog indienen?

In het aanvraagformulier kan je duidelijk aangeven of je een startend project bent of niet. Indien niet, geef dan aan waar je project op dit moment staat en waar je nog verder aan wil werken met deze projectmiddelen. Ook projecten die reeds van start zijn gegaan, kunnen dus in aanmerking komen voor de tijdelijke subsidie.

Is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen die zal gespreid worden over meerdere buurten?

Nee, de projectsubsidie kan aangevraagd worden voor slechts één buurt. Uiteraard kunnen er wel meerdere projectaanvragen ingediend worden voor verschillende buurten. Hiervoor verwijzen we graag naar het antwoord bij vraag 2.

FAQ Inspiratienamiddag

Buurtanalyse

Wanneer spreek je van een buurt? 

Zie bovenaan

Hoe gedetailleerd moet de buurtanalyse uitgewerkt zijn in de projectaanvraag of kan dit deel uitmaken van het latere stappenplan?

Het formulier ‘buurtprofiel’, dat terug te vinden is op de website, kan gebruikt worden als sjabloon voor de kwantitatieve gegevens. Hierbij worden expliciet de belangrijkste indicatoren vermeld.
We verwachten dat je deze kwantitatieve gegevens aanvult met kwalitatieve gegevens die je kan halen uit buurtbevraging. Dit kan – voor de projectaanvraag – bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal gesprekstafels. Belangrijk hierbij is, dat je kan aantonen dat de buurtbewoners van bij de start betrokken zijn (en hoe). De blik op de buurt, de meningen, de prioriteiten die de buurt zelf naar voren schuiven, vormen een belangrijke aanvulling op de kwantitatieve gegevens die je in kaart brengt.
Een belangrijk punt is dat er een duidelijke link moet zijn tussen het buurtprofiel (kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) en de lange termijndoelstellingen die de buurt wil bereiken. Deze link moet specifiek vermeld worden in jullie veranderingstheorie. Bijgevolg kan de veranderingstheorie niet los staan van het buurtprofiel.

Bestaat er een draaiboek hoe men best een buurtanalyse kan uitvoeren?

Één geschikt draaiboek bestaat er niet. Er is wel veel informatie via verschillende kanalen terug te vinden. Hier kan u alvast wat inspiratie uithalen:
Formulier buurtprofiel
Ook op onze online inspiratiedag werd een sessie georganiseerd omtrent buurtanalyse; deze kan je hier herbekijken: xx
Een tip, die we ook meegeven op blz 16 van het inspiratiekader: Vonk3 (Thomas More) en P.PUL (KU Leuven) werkten samen een ‘ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse’ uit dat een stapsgewijze methode aanreikt voor een toegankelijke buurtanalyse. Vlaamse initiatieven kunnen voor cijfers terecht op de websites van Statistiek Vlaanderen en van de Provinciale Steunpunten Data en Analyse. Voor de Brusselse initiatieven verwijzen we naar de websites, vermeld in het inspiratiekader, blz 16.

Mag de buurtanalyse reeds gebaseerd zijn op bestaande/recente analyse?

De buurtanalyse mag zeker gebaseerd zijn op reeds bestaande/recente analyses. Je kan gerust analyses/informatie die eerder werden gebruikt (in functie van andere projecten of doelstellingen) gebruiken in het kader van de ontwikkeling van jouw zorgzame buurt.

‘Wij zouden graag indienen, maar hebben nog niet alle cruciale informatie kunnen verzamelen vanuit de noden van de buurten. Kunnen we toch een aanvraag indienen?’

Zijn er al eerste analyses, info van noden van de buurt? Is er al een eerste vorm van participatie en overleg met de buurt? Dan kan dit zeker dienen als info voor de aanvraag. We vragen uiteraard ook een eerste veranderingstheorie. Dankzij die eerste veranderingstheorie hebben we er bij de aanvraag een idee van waarop de buurt wil inzetten. Die volgt rechtstreeks uit het buurtprofiel.

Het betrekken van de buurt van in het begin en nadenken over hoe je de buurt kan blijven betrekken, meer nog, mee kan laten beslissen, is cruciaal voor de duurzaamheid van een zorgzame buurt. Alleen als buurtbewoners zich eigenaar voelen van een zorgzame buurt, zullen ze er zich voor blijven inzetten.

Welke stakeholders kan je betrekken bij je zorgzame buurt? (antwoord staat reeds op website)

 Zie bovenaan

Het proces coördineren is belangrijk, maar om als project te kunnen weerhouden worden, wordt er op voorhand al heel veel verwacht. En juist daar is ook financiële steun nodig om dit te kunnen uitwerken (o.a. personele middelen) Het lijkt me alsof de zorgzame buurt al heel actief moet zijn.

Het is van belang dat er op voorhand wordt nagedacht over de duurzaamheid van het project. Het zou goed zijn als er bij verschillende initiatiefnemers (gemeente, voorziening, buurtbewoners) al een perspectief is op langere termijn. De projectoproep biedt een kans om daarin een doorstart te maken, maar een indiening op zich is geen garantie op selectie. Het is dus van belang om hierover op voorhand goed af te stemmen en na te denken. Bij de projectaanvraag wordt er inderdaad al wat materiaal en een eerste aanloop verwacht, buurtprofiel, participatie, veranderingstheorie,…

Veranderingstheorie

Het kan dus dat bij de aanvraag de concrete acties beperkt zijn, zolang je je doelstellingen en beoogde impact scherp stelt?

Het is inderdaad zo dat sommige zorgzame buurten nog in een startfase zitten, hierdoor kunnen de acties weinig concreet zijn, deze zullen op termijn duidelijk moeten worden. Een sterkte buurtanalyse, noden van de buurt die boven komen, visie op participatie en reeds een beoogde doestelling en impact zijn belangrijke eerste stappen.

Gebeurt het maken van je veranderingstheorie volledig tijdens het voorbereiden (lees: uitschrijven van de projectaanvraag) of ook voor een stuk bij uitrol van het project (lees: ná goedkeuring van de aanvraag)? 

Er moet een eerste aanzet van veranderingstheorie ingediend worden. De geselecteerde projecten werken bij de bij de aanvraag ingediende startversie van de veranderingstheorie verder uit. (Zie punt 7 van de projectoproep) De geselecteerde projecten staan er niet alleen voor om die veranderingstheorie verder vorm te geven. Ze zullen daarbij worden ondersteund via begeleiding, intervisie en kennisdeling door een consortium van universiteiten, hogescholen en middenveldorganisaties, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting.

Zorgzame buurten beginnen in onze ogen van onderuit (bottom-up). Hoe is dit te verzoenen met de wens/nood om in het subsidiedossier voldoende concrete acties naar voren te schuiven om aan te tonen hoe we een zorgzame buurt willen bouwen?

Een zorgzame buurt start inderdaad bottom-up, in samenwerking/participatie met de buurt. We begrijpen dat een termijn van 4 maanden te kort is om in volledige participatie met de buurt een zorgzame buurtproject in de steigers te zetten. De geselecteerde zorgzame buurtprojecten zullen nog tijd én ondersteuning nodig hebben om te leren en te groeien.

Via de verschillende beoordelingscriteria in de oproeptekst willen we achterhalen hoe u deze verschillende criteria denkt aan te pakken. We willen graag een eerste beeld kunnen krijgen van uw buurt, van de prioriteiten waarop u samen met de buurt zou willen inzetten (waar wil u staan op lange termijn?), het netwerk dat voorhanden is, hoe u die participatie wil verzekeren en hoe u uw project denkt te verduurzamen.

Realistische begroting en verduurzaming

Een zorgzame buurt is langetermijndenken, hoe verhoudt zich dat tot de projectduur van 2 jaar?

Een zorgzame buurt zal nooit af zijn: de inwoners veranderen, de context wijzigt, de aanwezige organisaties in de buurt veranderen, enz. Een zorgzame buurt zal blijven wijzigen en blijvend inzet vragen. De basis, het fundament, van een duurzame zorgzame buurt is participatie. Als je van in het begin je buurtbewoners betrekt en mee laat beslissen zodat de buurt eigenaarschap heeft over het project, leg je de basis voor een duurzame zorgzame buurt.
Bij het opstellen van een veranderingstheorie is het daarom belangrijk om te denken op lange termijn: waar wil u staan op lange termijn? Welke doelstellingen wil u bereiken op lange termijn. Uiteraard is het zo dat de projectduur twee jaar is. Het is vervolgens – sowieso – van belang om – eens uw lange termijndoelstellingen bepaald zijn – na te denken over waar u wil staan binnen twee jaar, één jaar. Dit is ook van belang om uw project te kunnen opvolgen en bijsturen. De bedoeling is dat zorgzame buurten zelf nadenken en aan de slag gaan, om deze verduurzaming te verwezenlijken na 2 jaar. Vandaar dat dit ook één van de criteria is in de projectaanvraag: focus op verduurzaming. Over volgende vragen moet reeds op voorhand worden nagedacht:

 • Hoe zal je de resultaten van het project verduurzamen?
 • Op welke manier zullen de doelstellingen van het project worden voortgezet na afloop van de projectperiode?
 • Hoe zal de zorgzame buurt na afloop van de projectperiode gefinancierd/ondersteund worden (of schat je in dat deze op eigen benen zal staan)?

Gedurende de projectduur van twee jaar willen we – samen met heel wat zorgzame buurtprojecten – een traject lopen waarbij er een stevige basis, fundament, wordt gelegd om een duurzame zorgzame buurt uit te bouwen. Omwille van die reden voorzien we heel wat ondersteuning, procesbegeleiding, kennisdeling, methodiekuitwisseling voor de geselecteerde zorgzame buurtprojecten. Dankzij die stevige basis én ondersteuning daarbij zouden de zorgzame buurtprojecten na twee jaar verder moeten kunnen werken en op eigen benen moeten kunnen staan.

Hoe gedetailleerd moet de ingediende begroting zijn? (antwoord staat reeds op website)

 

Projectaanvraag

Hoe bewaar je de balans tussen enerzijds het belang van buurtbewoners aan elkaar te verbinden en anderzijds de sterke nadruk op de formele partners?

In een zorgzame buurt is de link met de professionele zorg noodzakelijk, met het oog op vroegdetectie van kwetsbare mensen die hulp nodig hebben (in de brede zin) en de gepaste hulp niet vinden (onder meer mensen in structurele sociale isolatie), met het oog op een snellere en betere toeleiding naar de professionele hulpverlening als nodig, met het oog op preventie en de inzet op gezondheidsongelijkheid en met het oog op de ondersteuning van informele zorgverleners met speciale aandacht voor mantelzorgers. De basis, het fundament, van een duurzame zorgzame buurt is participatie. Als je van in het begin je buurtbewoners betrekt en mee laat beslissen zodat de buurt eigenaarschap heeft over het project, leg je de basis voor een duurzame zorgzame buurt.

Kunnen bestaande projecten zoals dementievriendelijke gemeente, via deze projectoproep verder uitgewerkt worden, of dienen we van nul te beginnen?

Indien dit past, binnen de noden van de buurt, binnen de opbouw of uitwerking van een zorgzame buurt, en deze noden bottom-up vanuit de buurt ontstaan, kan dit zeker.

Wie mag en kan indienen?

Kan je als VZW of organisatie slechts eenmaal indienen of mag je voor meerdere projecten een aanvraag doen? (antwoord staat reeds op website)

Zie bovenaan

Kan een sociale huisvestingsmaatschappij indiener zijn van het project?

Zie bovenaan

Kan een lokaal dienstencentrum indiener zijn van het project?

Zie bovenaan

Indien er twee gelijkaardige initiatiefnemers zijn met een afgestemd idee voor eenzelfde buurt. Wie dient dan het beste in?

Slechts één indiener dient de aanvraag in: 

 • Ofwel een lokaal bestuur (gemeentebesturen en OCMW’s); 
 • Ofwel een welzijns- en zorgorganisatie: een verzorgingsvoorziening of elke andere organisatie die in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid instaat voor de organisatie of uitvoering van zorg of die instaat voor de toekenning van rechten, met inbegrip van de ziekenfondsen en de zorgkassen; 
 • Ofwel een zorgraad van een eerstelijnszone. 

Daarenboven is de indiener een lokaal bestuur, een private rechtspersoon, een autonome verzorgingsinstelling of een autonoom gemeentebedrijf. Als indiener treed je op als penhouder van een netwerk van partners.  Een lokaal bestuur is altijd een betrokken netwerkpartner.

Kunnen levensbeschouwingen (actief in morele dienstverlening) ook projectpenhouder zijn?

Nee, dat is niet mogelijk, uiteraard wel om als partner in het netwerk mee te werken aan het project.

Eén indiener dient de aanvraag in: 

 • Ofwel een lokaal bestuur (gemeentebesturen en OCMW’s); 
 • Ofwel een welzijns- en zorgorganisatie: een verzorgingsvoorziening of elke andere organisatie die in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid instaat voor de organisatie of uitvoering van zorg of die instaat voor de toekenning van rechten, met inbegrip van de ziekenfondsen en de zorgkassen; 
 • Ofwel een zorgraad van een eerstelijnszone. 

Daarenboven is de indiener een lokaal bestuur, een private rechtspersoon, een autonome verzorgingsinstelling of een autonoom gemeentebedrijf. Als indiener treed je op als penhouder van een netwerk van partners.  Een lokaal bestuur is altijd een betrokken netwerkpartner.

Kan één concept in meerdere buurten van bv. 1 sociale huisvestingsmaatschappij uitgerold worden, zij het aangepast aan de partners rond die buurten?

Indien aangepast aan de noden van de buurt, ja. Omwille van die reden vragen we dat er – samen met de buurt – een buurtprofiel wordt opgesteld en dat er – samen met de buurt – een eerste veranderingstheorie wordt opgesteld. Een zorgzame buurt groeit bottom-up vanuit de buurt. De  buurt geeft aan op welke lange termijndoelstellingen ze wil inzetten. Het is niet de bedoeling om top-down bepaalde concepten of initiatieven te ontplooien, los van de merite van dat concept of initiatief. Als een buurt onvoldoende of niet betrokken is bij de keuze van bepaalde doelstellingen, zal een buurt er nooit het eigenaarschap over opnemen.

Omwille van die reden kan er ook maar één aanvraag per buurt worden ingediend.

Het is wel mogelijk om meerdere projectaanvragen in te dienen voor verschillende buurten. Zie vraag 26 voor meer informatie hierover.

In Antwerpen zijn er districten, gelden zij ook als lokaal bestuur, of moet het de stad zijn?

Districten gelden ook als lokaal bestuur.

Wanneer er 1 centrale trekker is, die aanwezig is in 2 buurten - mogen die 2 buurten dan ingediend worden in 1 dossier?

Nee, één dossier per buurt. Het is wel mogelijk om meerdere dossiers in te dienen, voor meerdere buurten.

Kunnen Logo's indienen?

Logo’s kunnen inderdaad indienen. Een logo is immers een welzijns- en zorgorganisatie: een verzorgingsvoorziening of elke andere organisatie die in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid instaat voor de organisatie of uitvoering van zorg of die instaat voor de toekenning van rechten, met inbegrip van de ziekenfondsen en de zorgkassen; Let op een lokaal bestuur moet betrokken zijn binnen het project en als officiële partner meestappen.

Wij zijn reeds van start gegaan met een zorgzaam buurt project, kunnen we alsnog indienen? (antwoord staat reeds op website)

Meerdere buurten binnen één projectaanvraag?

Wij willen graag een overkoepelend plan (in heel de stad/gemeente) uitrollen, is er een mogelijkheid om een dossier in te dienen dat meerdere buurten omvat?

Nee, de projectsubsidie kan aangevraagd worden voor slechts één buurt. Uiteraard kunnen er wel meerdere projectaanvragen ingediend worden voor verschillende buurten. Het is echt de bedoeling om met deze projectsubsidie op één concrete buurt te focussen; met deze projectsubsidie kan geen overkoepeld coördinatieproject gefinancierd worden. We willen buurten van onderuit de kans geven om te werken aan een zorgzame buurt.

Is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen die zal gespreid worden over meerdere buurten?

 Zie bovenaan

Communicatie naar buurtbewoners

Kan de groei/ontwikkeling van de buurtprojecten gevolgd worden op de website? Zodat wij eventueel cliënten kunnen linken? Of bepaalt iedere buurt zelf hoe ze aan bekendmaking doen? Kortom: op welke toegankelijke manier(en) worden burgers geïnformeerd over de acties binnen hun zorgzame buurt?

Op de website www.zorgzamebuurten.be komt informatie over de geselecteerde projecten/zorgzame buurten. Deze info zal toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast is het aan de buurt zelf om bekendmaking te organiseren van hun zorgzame buurt. Het is dan ook aan de zorgzame buurten zelf om hun burgers te informeren over de acties binnen hun zorgzame buurten.

Deelname aan het lerend netwerk

Welke verwachtingen zijn er op het vlak van het deelnemen aan het 'lerend netwerk'?  Is dit enkel de penhouder of wordt hier heel het netwerk verwacht?

 • Je neemt als project (indiener en één netwerkpartner) deel aan de begeleiding, kennisdeling en intervisie die de Koning Boudewijnstichting (KBS) aanbiedt en coördineert. De KBS werkt hiervoor samen met universiteiten, hogescholen en middenveldorganisaties met kennis en expertise ter zake. Indien je als project één of meerdere personeelsleden aanwerft met de projectmiddelen, is het logisch dat deze perso(o)n(en) namens het project deelne(e)m(t)(en).  Dit impliceert dat niet alle netwerkpartners kunnen deelnemen aan het lerend netwerk. We verwachten dat de kennis gedeeld wordt binnen het project, binnen de zorgzame buurt.
 • We verwachten daarnaast dat je informatie deelt met het oog op kennisuitwisseling en intervisie (Koning Boudewijnstichting) en wetenschappelijk onderzoek (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Dit heeft ook betrekking op het ganse netwerk, niet enkel de indiener, de indiener treedt wel steeds op als contactpersoon.

Is de lerende omgeving ook toegankelijk voor lokale besturen die geen project hebben ingediend maar die wel effectief bezig zijn met het uitbouwen van zorgzame buurten?

We willen de komende jaren de opgedane kennis, goede praktijken, methodieken en inspiratie vanuit de zorgzame buurtprojecten en het consortium zoveel als mogelijk openbaar ter beschikking stellen en delen met alle lokale besturen, welzijns- en zorgorganisaties, eerstelijnszones en andere organisaties die er interesse in hebben en willen werken of werken aan een zorgzame  buurt. Op die manier willen we niet enkel de geselecteerde zorgzame buurtprojecten ondersteunen, maar alle terreinpartners die (verder) willen werken aan een zorgzame buurt.

Vervolgfinanciering

Wordt er vervolgfinanciering voorzien?

Momenteel is er geen vervolgfinanciering voorzien.

Cofinanciering

Kan de ELZ personeel inzetten voor dit project, en telt dit dan mee als cofinanciering?

Zeker, de indiener co-financiert voor eenzelfde bedrag als de aangevraagde subsidie. De cofinanciering wordt voorzien via een inbreng van eigen personeel, van eigen werkingsbudget of door externe financiering. Meerdere stakeholders kunnen ook samen voor deze cofinanciering zorgen (lokaal bestuur, welzijns- en zorgorganisaties of andere stakeholders). Uiteraard rekening houdend met transparantie omtrent financiering, en de opdrachten en doelstelling van de algemene werking, die hierbij in lijn moeten zijn.

Mag de cofinanciering komen van reguliere subsidies die we ontvangen?

Als de opdracht die je moet vervullen met de reguliere subsidie aansluit bij het project zorgzame buurten en dit ook gekend en/of gevraagd wordt door de financierende overheid  dan kan dit. Geef in de begroting van je project zorgzame buurt transparant weer waarvoor de reguliere financiering dient en hoe die aansluit op het project zorgzame buurt.

Indienprocedure

Wanneer worden we op de hoogte gebracht van een goedkeuring of afwijzing van het dossier?

In de loop van februari worden zowel de geselecteerde projecten als de niet geselecteerde projecten op de hoogte gebracht.

Moeten er tussen projectpartners formele samenwerkingsakkoorden zijn voor indiening dossier? Is een formeel samenwerkingsakkoord met een eerstelijnszone nodig of niet?

Neen, er zijn geen formele samenwerkingsakkoorden nodig, noch tussen de netwerkpartners, noch met de eerstelijnszone.

Een lokaal bestuur is – in het Nederlandse taalgebied – altijd een partner in het netwerk. We raden aan om ook de eerstelijnszone te betrekken in het netwerk. Elke netwerkpartner bevestigt zijn deelname door ondertekening van het formulier “netwerksamenstelling” als bijlage bij de aanvraag.

Rol van de eerstelijnszone

Lokale besturen zijn onderdeel van de zorgraden. Wanneer een zorgraad indient, moet er dan nog een aparte engagementsverklaring zijn vanuit de lokale besturen? Zij hebben hun engagement in principe dan al gegeven als lid van de zorgraad.

Een lokaal bestuur is – in het Nederlandse taalgebied – altijd een partner in het netwerk. We verwachten dan ook dat het lokaal bestuur zijn engagement als netwerkpartner expliciet kenbaar maakt door ondertekening van het formulier “netwerksamenstelling” als bijlage bij de aanvraag.

Worden de al dan niet goedgekeurde projectaanvragen samengevoegd en gedeeld met de eerstelijnszones?

De goedgekeurde projecten worden gedeeld en openbaar gemaakt op de website www.zorgzamebuurten.be.

Andere vragen

Waar kan ik de communicatiegids van RIMO terugvinden?