Wat

Zoektocht naar een overkoepelende onderbouwing en ondersteuning en een stadsbrede uitrol van het ‘zorgzame buurt-model’ in Leuven

Waar

Leuven

Wie

Een kernteam staat in voor de overkoepelende coördinatie en ondersteuning van de Leuvense zorgzame buurten. Dat kernteam is samengesteld uit medewerkers van de stad Leuven, de eerstelijnszone Leuven en het chronische zorg project ‘Zorgzaam Leuven’. We willen alle relevante professionele en informele actoren, projecten, netwerken en kennisinstellingen betrekken, alsook burgers en burgerinitiatieven.

Inhoud

Na vier jaar experimenteren met enkele pilootprojecten ‘zorgzame buurt’ en met talrijke zorgzame ‘buurtteams’ is Leuven klaar voor een stadsbrede uitrol van het zorgzame buurtmodel. We willen de bestaande zorgzame buurtinitiatieven waarderen, met mekaar te verbinden, ondersteunen en inspireren. Bij deze ambitie past ook het leggen van een logische puzzel, waarbij zorgzame initiatieven (bijvoorbeeld GBO, Leuven Helpt, buurtteams, buurtwerk, lokale dienstencentra, Eerstelijnspsychologische functie, …) mekaar versterken in plaats van mekaar te overlappen of naast mekaar te bestaan: zorgzame buurten als een model waarin beleids- en werklijnen logisch samenvloeien.
De Leuvense buurten zijn het kloppend hart binnen het globale model. Hier gebeurt de actie, de samenwerking, de verbinding, het experiment. Hier vinden buurtactoren en buren mekaar.
Dit actieniveau willen we stevig onderbouwen en ondersteunen. Dit realiseren we door: 

 • Aansturing/opvolging/evaluatie door een kernteam bestaande uit 6 personen (2 vanuit ELZ, 2 vanuit stad Leuven, 2 vanuit Zorgzaam Leuven)
 • Een driemaandelijks partneroverleg waarin de strategische partners komen tot afstemming en afspraken
 • Een regelmatig trekkersoverleg waarin de sleutelfiguren die in hun buurt  aan de slag zijn, mekaar inspireren
 • Een ondersteunend aanbod (vorming, buurtanalyse, mensen en diensten met mekaar in contact brengen…) op vraag van en op maat van de buurtactoren en de buurtbewoners. In het ondersteunend aanbod gaat bijzondere aandacht naar handvaten voor het bereiken van kwetsbare buurtbewoners.
 • Samenwerking met kennisinstellingen voor een goede onderbouwing, gerichte evaluatie en (actie)onderzoek
 • Inzetten op lokale ankerpunten. In de eerste plaats zijn dit fysieke plekken waar burgers en buurtactoren mekaar kunnen ontmoeten. Het zijn ook de plekken van waaruit de buurtondersteuning vorm gegeven wordt en waar de buurtactoren zich organiseren om hun aanbod laagdrempelig aan te bieden aan buurtbewoners.

Bereik en impact

Het overkoepelend partneroverleg brengt een dertigtal partners structureel bij mekaar. Het gaat om een diverse groep met vertegenwoordigers van onder andere woonzorgcentra, mutualiteitzen, thuiszorgdiensten, buurtwerk, lokale dienstencentra, wijkgezondheidscentra, organisaties geestelijke gezondheidszorg, gebiedsgerichte werking, mantelzorg, apothekers, kennisinstellingen, … Momenteel onderzoeken we wat de beste wijze is om ook burgers een centralere plek te geven op dit overleg en binnen alle structuren.

Timing

Leuven startte in 2017 met de zorgzame buurten als ‘project’. Vandaag zijn we zoekende naar een stadsbrede uitrol: van project naar duurzaam model. 

Leerpunten

Enkele lessons learned:

 • Moeilijk maar noodzakelijk balanceren tussen organische groei van onderuit enerzijds en  overkoepelende kadering anderzijds
 • Zoektocht naar effectieve burgerparticipatie
 • Nood aan afstemming en concrete werkafspraken tussen partners/netwerken/initiatieven, niet alleen op buurtniveau, maar ook overkoepelend
 • Concrete actie enthousiasmeert, eindeloos overleg demotiveert
 • Belangrijk om  alle zorgzame initiatieven te waarderen en te stimuleren: inspireren werkt beter dan top-down modellen opdringen.

Toekomst

We dromen van en werken aan een stadsbrede en structurele uitrol waarin elke Leuvense buurt een zorgzame buurt is, met minstens één ankerpunt waar mensen mekaar kunnen ontmoeten en waar ze een laagdrempelig onthaal vinden voor welzijns- en zorgvragen.

Meer weten?

Website is in ontwikkeling